Traumesensitiv Sanse Modulasjon - TSM.

Hva er TRAUMSENSITIV SANSEMODULASJON  - TSM?

 

TSM står for Traumesensitiv Sanse Modulasjon og er et tilbud utviklet av oss på Nok. Elverum. Det er en modell for kroppslig reguleringsstøtte som vi har utviklet for vår målgruppe.

Modellen kombinerer kunnskap og teori fra traumefeltet med kunnskap og teori fra sanseintegrasjonsfeltet.

I dag vet vi at traumatiske erfaringer setter seg i kroppen, og kommer tilbake som ulike kroppslige reaksjoner.  Gjennom kompetanseheving og praksis har vi sett at et økt fokus på sanser, og da særlig våre primære sanser, er helt nødvendig for mange med traumeerfaringer. I kjølvannet av disse erfaringene har TSM vokst seg frem som et særlig viktig arbeidsområde hos oss.

Å få mulighet til å ta trygg kontakt med egen kropp er avgjørende for tilstedeværelse i nåtid.  TSM gjør oss i stand til å nærme oss denne tematikken på en varsom, nysgjerrig og anerkjennende måte. Når kroppen er åsted, krever det en særlig sensitivitet når man skal vende tilbake til den.

TSM forener kunnskap om sanseintegrering og sansemodulasjon med kunnskap om hvordan traumer påvirker mennesket, noe som nettopp ivaretar denne viktige sensitiviteten.  Vi jobber ut fra at lite er mye for et overbelastet sanse-og nervesystem og sørger for en grundig kartlegging av sensoriske behov før vi presenterer ulike verktøy og tilnærminger.

Med utgangspunkt i TSM tilbyr vi ulike praksiser og verktøy som kan bidra til økt tilstedeværelse i kropp og i nåtid, og dermed gi mennesker tilgang til sine iboende ressurser og muligheter til å bygge sin kapasitet på en for mange helt ny måte.

 

Hva er sanseintegrering?

Teoretisk definisjon:

«Sentralnervesystemets evne til å oppdage og bearbeide to eller flere sanseinntrykk samtidig og handle hensiktsmessig på inntrykkene både i forhold til motorikk, forståelse, atferd og innlæring»

Definisonen er utviklet av Jean Ayers.

Hos oss tar vi utangspunkt i at mennesket har 8 sanser, 3 primære ( vestibulær, proprioseptiv, taktil) og 4 sekundære ( syn, hørsel, smak og lukt) i tillegg til våre indre sans (introsepsjon). Sammen danner disse fundamentet for hvordan vi oppfatter verden, oss selv og oss selv i verden.

Når vi forener dette med teorier vi kjenner fra traumefeltet (Siegel, Perry, Porges blant annet) gir det en helt særegen inngangsport til reguleringsarbeidet som er grunnleggende nødvendig for det enkelte menneskets prosess.

TSM gir kunnskap, påfyll og verktøy du kan ta med deg videre på din reise.

 

SANSEMOTORISK INPUT:

"Å finne teknikker til verktøykassa, som gjør at akkurat DU får hjelp med å orientere kropp og hjerne tilbake til nåtid, og på sikt også utvide toleransevinduet slik at du står stødigere i din egen hverdag og eget liv. «

 

Vårt TSM tilbud.

Sanseprofilering ( som et ledd i å kvalitetssikre et godt tilbud til den enkelte)

Sansegrupper - "Fra sans til samling".  Psykoedukasjon om traumer, sansesystemet og traumenes påvirkning av våre sanser.

Sansegruppe-praktiske øvelser som kan bidra til økt kapasitet i hverdagen

Traumensitiv Yogagruppa. Et samarbeid med  yogainstruktør på Modaka yogasenter - som har sertifisering i traumesensitiv yoga.

Individuelle avtaler med tilpasset sansemotorisk praksis.

Tilbud under utvikling 

Restorativ sanseterapi 

Hvileterapi - restorativ yoga

 

Har skriver dere ingressen

Overskriftsgrad to

Her legger dere brødtekst

Overskriftsgrad tre

Her legger dere brødtekst

freestocks-_vJvLne0TwI-unsplash