Faglig forankring

 

HVA ER ET TRAUME?

Traume er ordet vi bruker for å beskrive reaksjonene i kroppen etter en overveldende hendelse. Det kan være en katastrofal enkeltopplevelse eller langvarig eksponering. Traume er altså ikke selve hendelsen, men det som skjer når nervesystemet vårt er så overveldet at vi blir værende i en overlevelsestilstand.

 

EKSPLISITTE MINNER

Vanlige minner lages som en autobiografisk hendelse; du kan hente dem frem og fortelle en historie med en start, en midtdel og en slutt.

Disse kaller vi eksplisitte minner: bevisste minner tilgjengelige for refleksjon. Minnet tilhører fortiden, og du vet at det ikke skjer her og nå.

 

IMPLISITTE MINNER

Minner med opprinnelse i overveldende hendelser lagres som fragmenter, primært i amygdala. Disse fragmentene er knyttet til følelser, sanser og kroppslige fornemmelser/reaksjoner.  Vi kaller de implisitte: De sitter i kroppen og kan komme til uttrykk som bilder/visuelle inntrykk, sanseopplevelser og fysisk smerte. Minnene er ikke knyttet til fortiden, og det kan oppleves som om det skjer her og nå.

 

«Traumer kommer ikke tilbake som minner, men som kroppslige reaskjoner»

Bessel Van der Kolk

 

 

SANSEMOTORISK STIMULERING

Stimulering av sanser for å regulere stressresponssystemet.

Kommuniserer direkte med hjernestammen, noe som er helt avgjørende siden ordene våre ikke kommuniserer med denne delen av hjernen.

 

Hva er sanseintegrering?

Teoretisk definisjon:

«Sentralnervesystemets evne til å oppdage og bearbeide to eller flere sanseinntrykk samtidig og handle hensiktsmessig på inntrykkene både i forhold til motorikk, forståelse, atferd og innlæring»

Definisjonen er utviklet av Jean Ayers. Det blir ofte referert til at mennesket har 7 sanser i denne teorien- tar vi med den interoseptive sansen får vi 8 sanser.

http://https://amajo.net/2020/03/18/sanseintegrasjon-hva-er-det/

 

Hos oss tar vi utgangspunkt i at mennesket har 8 sanser, 3 primære sanser ( vestibulær, proprioseptiv, taktil) og 4 sekundære ( syn, hørsel, smak og lukt) i tillegg til våre indre sans (interosepsjon). Sammen danner disse fundamentet for hvordan vi oppfatter verden, oss selv og oss selv i verden.

 

Teoretisk definisjon:

«Sentralnervesystemets evne til å oppdage og bearbeide to eller flere sanseinntrykk samtidig og handle hensiktsmessig på inntrykkene både i forhold til motorikk, forståelse, atferd og innlæring»

Med andre ord: hvordan vi bearbeider, tolker og handler på inntrykk fra både verden rundt oss og signaler fra oss selv.

Hvorfor bør vi kjenne til prinsippene bak dette? Fordi :

Det kan bidra til at man lettere kan finne et anker i nåtid, med et mål om å oppnå kontakt med kropp, kontakt med pust og kunne komme tilbake til nåtid/innenfor toleransevinduet.

 

TSM - TRAUMESENSITIV SANSEMODULASJON:

Vi har en fenomenologisk tilnærming til TSM modellen. Vi ønsker å rette oppmerksomheten mot hvordan mennesker som kommer til oss opplever, forstår og samhandler med sine omgivelser fra sitt helt unike utgangspunkt og perspektiv.

Når vi forener dette med teorier vi kjenner fra traumefeltet (Dan Siegel, Bruce Perry, Stephen Porges m.fl) gir det en helt særegen inngangsport til reguleringsarbeidet som er grunnleggende nødvendig for det enkelte menneskets prosess.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANSEMOTORISK INPUT:

"Å finne teknikker til verktøykassa, som gjør at akkurat DU får hjelp med å orientere kropp og hjerne tilbake til nåtid, og på sikt også utvide toleransevinduet slik at du står stødigere i din egen hverdag og eget liv. «

 

Overskriftsgrad tre

Her legger dere brødtekst

priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash